banner hostel_pekarna

ministerstvo za_solstvo

esrr m1

Opis projekta

"Mladinska turistična infrastruktura - upravna zgradba" je investicijski projekt, ki bo izveden na lokaciji "kulturna cona Pekarna". Projekt bo vzpostavil celovito podporo na področju infrastrukturne podpore mladinskemu delu, kulturnim programom s področja mladinske kulture in sorodnih dejavnosti, mladinskemu turizmu, programom vseživljenjskega učenja in mobilnosti mladih ter izmenjavi medkulturnih praks.

Cilji projekta

Cilji so vzpostavitev ustrezne mladinske turistične infrastrukture in infrastukture za izvajanje mladinskih programov. Projekt bo povečal zmogljivosti na področju pospeševanja mobilnosti mladih ter zagotovil pogoje za povečanje obsega programov neformalnih izobraževanj. Projekt bo omogočil kvalitetnejše delo in dvig kvalitete izvajanih programov. Povečal bo socialno kohezijo mladih v lokalnem in regionalnem okolju in omogočal mreženje vladnega in nevladnega sektorja.

Pričakovani rezultati

Projekt bo omogočil večjo prepoznavnost mladinskih in kulturnih programov in večjo vključenost mladih v mladinsko delo. Obseg in kvaliteta programov na področju mladinskega dela in mladinske kulture se bosta povečala. Število mednarodnih programov in projektov bo višje, v njih pa bo vključenih več partnerjev s področja mladinskega dela. Projekt bo omogočil izvajanje trajnejših mladinskih in mladinskih kulturnih programov. Investicijski projekt bo omogočil večjo participacijo mladih pri projektu Maribor - EKP 2012. Zagotovljena bo večja prepoznavnost Maribora in okolice kot turistične destinacije.

 

Naziv operacije: »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo – upravna zgradba« KC Pekarna, Maribor

Datum začetka in konca operacija: 2009-2011

Naziv upravičenca: Mladinski kulturni center Maribor

Kontaktne osebe: Iris Ladinik

Predvidena vrednost investicije znaša 1.892.830,75 EUR, od tega je vrednost brez DDV 1.577.358,96 EUR, vrednost DDV pa 315.471,79 EUR.

Skupni upravičeni stroški operacije po CBA znašajo 1.242.208,79 EUR, skupni javni upravičeni izdatki znašajo 800.000,00 EUR, delež prispevka Skupnosti v skupnih javnih upravičenih izdatkih znaša 85% oziroma 680.000,00 EUR, delež skupnih javnih upravičenih izdatkov v skupnih upravičenih stroških operacije znaša 64,40%.

 

 

 

 

Pogodba se sofinancira iz sledečih proračunskih postavk:

Vir sredstev Konto Znesek v EUR Delež
       
Sredstva ESRR – EU, p.p. 6939 – Mladinski centri – ESRR 07-13 - EU 4323 680.000,00 85%
Sredstva ESRR – SLO, p.p. 6963 – Mladinski centri – ESRR 07-13 – slovenska udeležba 4323 120.000,00 15%

Skupaj:

  800.000,00 100%

 

Ministrstvo za šolstvo in šport

Urad Republike Slovenije za mladino

Operacijo »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo –Upravna zgradba« delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport , v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Naročniku se izvedba projekta »Investicija v mladinsko turistično infrastrukturo. Upravna zgradba« sofinancira v višini 800.000,00 EUR, in sicer 85% upravičenih stroškov projekta iz sredstev ESRR-EU v višini 680.000,00 EUR in 15% upravičenih stroškov projekta iz sredstev ESRR – SLO (slovenska udeležba) v višini 120.000,00 EUR.